Xây dựng Wesite

For $750 — Ends 23 Jul 2018 (in 4 days)

Mình không phải dân IT nên cũng không biết công việc của mình yêu cầu nó thuộc loại việc như thế nào.
Nội dung công việc sẽ trao đổi trực tiếp. - $750.0


Sign up to apply →

Posted on freelancer.com

Know a freelancer that can do this job?

Earn lifetime commission for every freelancer you refer, by becoming an affiliate. Find out more

Share this job: