Phát triển phần mềm

For $1,000,000 — Ends 14 Jul 2018

Một phần mềm độc đáo cho ngân hàng, cần nhiều kỹ năng và hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng - ₫1000000.0


Sign up to apply →

Posted on freelancer.com

Know a freelancer that can do this job?

Earn lifetime commission for every freelancer you refer, by becoming an affiliate. Find out more

Share this job: